miércoles, 5 de marzo de 2008

PresentacióEn aquesta unitat “La Representació de la Terra” estudiaràs els següents capítols:

- Què són els mapes.
- Tipus de mapes.
- Els elements d’un mapa.
- L’orientació. Localització pels punts cardinals.
- Paral·lels i meridians.
- La Latitud i la Longitud.
- L’escala.
- I els diferents tipus de gràfics.

De cada capítol tindràs un breu resumen i , al menys, un parell d’adreces d’Internet per a completar la informació. Hauràs de fer els exercicis i activitats que hi es proposen, Pots comentar desprès de cada activitat com t’anat el capítol mitjançant un comentari al post del capítol o enviant un correu electrònic a la professora amb les teues impressions. Totes les activitats proposades contenen autoavaluació, tu mateix pots veure els teus avanços.

Finalment, pots fer un treball resum, en forma d’INFORME, amb el que has aprés en cada capítol i s’ho envies a la professora per a la teua avaluació final.

Els resums i imatges estan basades en el teu llibre de Socials de 1º ESO editorial Santillana.

Les adreces bàsiques amb les que treballaràs seran

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/index.htm

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/index.htm

Altres molt interessants per a consultar

Al voltant del tema

http://www.xtec.es/~jdolcet/socials/101.htm

Per a les Ciències Socials en general

http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/index.htm

Treballa, també, per a comprovar i aplicar tots aquest conceptes a la realitat amb el programa

Google Earth, es gratuït, instal·la-ho en el teu ordinador.

Espere que gaudeixes fent aquest treball.

Llanos Navalón (març 2008) llanos04@telefonica.net

Els mapes

El nostre planeta, la Terra, té forma esfèrica, però no és una esfera perfecta, sinó que és lleugerament aplatada als pols. Aquesta forma rep el nom de geoide.

La manera més precisa de representar la Terra és el globus terraqüi, tanmateix, la manera més usual de representar la Terra és el mapa.

Els mapes són representacions planes de la Terra.

Els cartògrafs elabores els mapes.


Per a veure altres definicions de mapes

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/social/mapa.htm

Investiga més sobre cartografia

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat3/mapes.htm

Pots anar fent les activitats i comentar-me com vas

Tipus de mapes

Els mapes poden incloure diferents tipus d’informació. Els tres tipus principals són:

Els mapes físics, els mapes polítics i els mapes temàtiques.

Estudia tipus de mapes a

http://www.edu365.cat/primaria/faqs/social/tipusmapa.htm

Fes les activitats de

http://www.xtec.es/recursos/socials/taller/unitat3/tipus.htm

Elements d'un mapa

Un mapa està compost per diferents elements. Els més importants són el títol, l’escala, la llegenda, la xarxa de paral·lels i meridians i una fletxa que indica el nord.

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat3/llegenda.htm

Revisa la informació que et dona aquesta pàgina, treballa amb els elements de la llegenda, més endavant hi tornarem per a treballar amb l’escala.

La localització. Els punts cardinals

Localitzar un lloc és saber on es troba.

La manera més fàcil de localitzar un lloc és mitjançant els punts cardinals


Fes els exercicis, activitats i avaluació que et proposen a les següents adreces

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/orientacio1/index.htm

En la següent adreça t’expliquen com orientar-te amb els elements de la natura , sense brúixola.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/orientacio2/index.htm

Si vols conèixer el nom del vents, entra

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat3/llegenda.htm


Descarrega les activitats i fes-les

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat3/orientarse.htm

Pots enviar-me els deures per a veure com avances.

Paral.lels i meridians

ELS MERIDIANS
són uns semicercles que uneixen els pols i tenen direcció nord-sud. El meridià principal és el meridià de Greenwich o meridià zero(0º), divideix la Terra en dos hemisferis, l'hemisferi oriental i l'hemisferi occidental.ELS PARAL.LELS

són cercles imaginaris, perpendiculars als meridians, que tenen direcció est-oest. El paral.lel principal és l'equador (0º), que divideix la Terra en dos hemisferis, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud.
Visita i fes les activitats de

La Latitud i la Longitud


LATITUD: és la distància d'un paral.lel respecte a l'equador. Por ser N(nord) o S (sud).

LONGITUD: és la distància d'un meridià respecte al meridià de Greenwich. Pot ser E(est) . O(oest).

Per a localitzar un lloc, primerament n'escrivim la latitud i després la longitud.Per a repassar conceptes bàsics, repassa


http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/index.htm


Fes les pràctiques i avalua't


http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat3/coordenades.htm


Estudia i realitza les activitats.


M'agradaria veure-les.

L'Escala

Els mapes representen la realitat de forma reduïda. L'escala ens indica la proporció que hi ha entre la dimensió d'un territori en la realitat i la dimensió que ocupa aquest territori en el mapa. L'escala pot ser
NUMÈRICA: s'expressa mitjançant una fracció.


GRÀFICA: és una recta dividida en segments iguals.


Ara comença per repassar els conceptes d'escala en la següent adreça, fes els exercicis i avalua't.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/escala/index.htm

Desprès, avança una miqueta més i treballa amb les activitats que et proposen a

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat3/llegenda.htm

Per últim, pots enviar-me els treballs per a que puga vore el teu progrés.

Construir gràfics

Els gràfics són representacions de dades per mitjà de dibuixos, esquemes o eixos de coordenades.

Tipus de gràfics


Visita l'adreça que tes a continuació, repasa els gràfics de barres, fes les activitats i avalua't. Després, m'envies els treballs com comentari a aquest post o la meua adreça electrònica.


http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/barres/index.htmcials/barres/index.htm#

Programació


LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA

OBJECTIUS

1. Conèixer diferents formes de representació de l’espai terrestre.
2. Orientar-se en l’espai.
3. Localitzar punts en un mapa utilitzant els punts cardinals i les coordenades geogràfiques.
4. Comprendre el concepte d’escala i utilitzar-la per a mesurar distàncies en plànols i mapes de diferents escales.
5. Conèixer els elements bàsics que s’usen en la cartografia.
6. Construir i interpretar gràfics simples de diferent tipus: de línies, de barres i sectorials.

CONTINGUTS

CONCEPTES
• El globus terraqüi i els mapes.
• Els tipus de mapes.
• Els elements d’un mapa.
• Els punts cardinals.
• Els paral·lels i els meridians.
• Els hemisferis.
• La latitud i la longitud.
• L’escala: definició i tipus.

PROCEDIMENTS, DESTRESES I HABILITATS
• Usar diferents formes d’orientació.
• Interpretar la llegenda d’un mapa
• Localitzar un punt en un mapa utilitzant les coordenades geogràfiques: latitud i longitud.
• Interpretar mapes a diferents escales.
• Usar l’escala en un plànol i en un mapa.
• Construir i interpretar gràfics simples: lineals, de barres i sectorials.

ACTITUDS
• Curiositat per conèixer diferents formes de representar l’espai terrestre.
• Valoració positiva de l’enginy que els éssers humans han aplicat per a descobrir diferents formes de representar el nostre planeta i del treball de geògrafs i cartògrafs.
• Precisió en les representacions cartogràfiques i en els càlculs numèrics necessaris per a calcular escales.
• Iniciativa en la planificació i execució de procediments cartogràfics.
• Valoració de l’orientació com a destresa bàsica per a actuar en l’espai amb autonomia i seguretat.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

COMPETÈNCIES GENERALS

Comunicació lingüística

• Comprendre un text narratiu (Hillary, des del sostre del món).
• Elaborar respostes escrites

Competència matemàtica

• Usar sistemes de referència.
• Calcular escales.
• Calcular proporcions i percentatges per a elaborar un gràfic sectorial.
• Representar gràficament informació estadística en diferents tipus de gràfics.

Tractament de la informació i competència digital

• Conéixer les bases del llenguatge cartogràfic.
• Usar la cartografia com a font d’informació.

Competència social i ciutadana

• Treballar en grup: joc de localització d’objectes en l’espai.
• Usar en la realitat les coordenades geogràfiques per a resoldre un problema: trobar persones perdudes.

Autonomia i iniciativa personal

• Utilitzar l’escala en contextos quotidians,
per exemple per a comprar un pis o elaborar un itinerari turístic.
• Elaborar un plànol seguint les pautes correctes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència espacial

• Analitzar globus i mapes, dues formes de representar l’espai terrestre.
• Conéixer els diferents tipus de mapes: físics, polítics i temàtics.
• Usar la simbologia d’un mapa i elaborar i interpretar llegendes.
• Orientar-se de forma relativa en l’espai mitjançant els punts cardinals (nord, sud, est i oest).
• Orientar-se de forma absoluta en l’espai mitjançant coordenades geogràfiques (latitud i longitud).

Pensament social

• Interpretar l’evolució d’un fenomen representat en un gràfic lineal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Localitzar llocs o espais en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques i obtenir informació sobre l’espai representat a partir de la llegenda i la simbologia, i comunicar les conclusions de forma oral o escrita.

Fer una lectura comprensiva de fonts d’informació escrites de contingut geogràfic o històric i comunicar la informació obtinguda de manera correcta per escrit.