miércoles, 5 de marzo de 2008

Programació


LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA

OBJECTIUS

1. Conèixer diferents formes de representació de l’espai terrestre.
2. Orientar-se en l’espai.
3. Localitzar punts en un mapa utilitzant els punts cardinals i les coordenades geogràfiques.
4. Comprendre el concepte d’escala i utilitzar-la per a mesurar distàncies en plànols i mapes de diferents escales.
5. Conèixer els elements bàsics que s’usen en la cartografia.
6. Construir i interpretar gràfics simples de diferent tipus: de línies, de barres i sectorials.

CONTINGUTS

CONCEPTES
• El globus terraqüi i els mapes.
• Els tipus de mapes.
• Els elements d’un mapa.
• Els punts cardinals.
• Els paral·lels i els meridians.
• Els hemisferis.
• La latitud i la longitud.
• L’escala: definició i tipus.

PROCEDIMENTS, DESTRESES I HABILITATS
• Usar diferents formes d’orientació.
• Interpretar la llegenda d’un mapa
• Localitzar un punt en un mapa utilitzant les coordenades geogràfiques: latitud i longitud.
• Interpretar mapes a diferents escales.
• Usar l’escala en un plànol i en un mapa.
• Construir i interpretar gràfics simples: lineals, de barres i sectorials.

ACTITUDS
• Curiositat per conèixer diferents formes de representar l’espai terrestre.
• Valoració positiva de l’enginy que els éssers humans han aplicat per a descobrir diferents formes de representar el nostre planeta i del treball de geògrafs i cartògrafs.
• Precisió en les representacions cartogràfiques i en els càlculs numèrics necessaris per a calcular escales.
• Iniciativa en la planificació i execució de procediments cartogràfics.
• Valoració de l’orientació com a destresa bàsica per a actuar en l’espai amb autonomia i seguretat.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN

COMPETÈNCIES GENERALS

Comunicació lingüística

• Comprendre un text narratiu (Hillary, des del sostre del món).
• Elaborar respostes escrites

Competència matemàtica

• Usar sistemes de referència.
• Calcular escales.
• Calcular proporcions i percentatges per a elaborar un gràfic sectorial.
• Representar gràficament informació estadística en diferents tipus de gràfics.

Tractament de la informació i competència digital

• Conéixer les bases del llenguatge cartogràfic.
• Usar la cartografia com a font d’informació.

Competència social i ciutadana

• Treballar en grup: joc de localització d’objectes en l’espai.
• Usar en la realitat les coordenades geogràfiques per a resoldre un problema: trobar persones perdudes.

Autonomia i iniciativa personal

• Utilitzar l’escala en contextos quotidians,
per exemple per a comprar un pis o elaborar un itinerari turístic.
• Elaborar un plànol seguint les pautes correctes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència espacial

• Analitzar globus i mapes, dues formes de representar l’espai terrestre.
• Conéixer els diferents tipus de mapes: físics, polítics i temàtics.
• Usar la simbologia d’un mapa i elaborar i interpretar llegendes.
• Orientar-se de forma relativa en l’espai mitjançant els punts cardinals (nord, sud, est i oest).
• Orientar-se de forma absoluta en l’espai mitjançant coordenades geogràfiques (latitud i longitud).

Pensament social

• Interpretar l’evolució d’un fenomen representat en un gràfic lineal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Localitzar llocs o espais en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques i obtenir informació sobre l’espai representat a partir de la llegenda i la simbologia, i comunicar les conclusions de forma oral o escrita.

Fer una lectura comprensiva de fonts d’informació escrites de contingut geogràfic o històric i comunicar la informació obtinguda de manera correcta per escrit.


No hay comentarios: